Befintlig kund?

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller fr o m 2010-03-22

 

 1. Allmänt
  Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund (“Kund”) och Spready/XMC Sverige AB, org nr 556404-5119 (“Spready”) avseende tjänst för e-postmarknadsföring (“Tjänsten”). Kund är juridisk person. Kund får inte upplåta eller sälja delar av Tjänsten till tredje part om så inte har överenskommits. Kund får dock delegera ansvaret för design och utskick av e-postkampanjer samt hantering av kontaktlistor för Kunds egen räkning till annan fysisk eller juridisk person. Kund ansvarar då för denna persons agerande i Tjänsten i förhållande till dessa avtalsvillkor.
 2. Tjänsten
  Innehållet i Tjänsten definieras i abonnemangsavtalet. Framtida uppdateringar av Tjänsten, t ex nya funktioner, ingår så länge avtalet gäller.
 3. Avtalstid
  Avtalet påbörjas när inloggningsuppgifter utfärdas av Spready. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsten vid var fakturatillfälle om annat ej överenskommits. Avtalet kan sägas upp av Kund när som helst. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden är en (1) månad om annat ej överenskommits. Avtalet kan sägas upp av endera part utan uppsägningstid om den andra parten brustit i sina åtaganden enligt dessa avtalsvillkor. Uppsägningen ska ske skriftligen. Vid uppsägning och avslut av avtal under pågående avtalsperiod återbetalas inte förskottsbetald månads-/årsavgift.

 4. Avgifter
  Avgifter för Tjänsten utgår enligt tjänstespecifikationen i form av förskott mot faktura. Betalningsvillkoret är 30 dagar netto om annat ej överenskommits. Om betalning inte erlägges i tid debiteras lagstadgad dröjsmåls-ränta samt påminnelseavgift. Om betalning trots påminnelse uteblir stängs Kunds tillgång till Tjänsten av tills dess att full betalning erlagts. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte löpande avtal.

 5. Överlåtelser
  Kund får överlåta avtalet på annat företag först efter skriftligt medgivande från Spready. För att ett sådant medgivande ska kunna lämnas måste den frånträdande och den tillträdande kunden vara överens om betalningsansvaret för eventuella utestående fakturor. Spready får överlåta avtalet på annat företag som övertar de rättigheter och skyldigheter som Spready har gentemot Kund.

 6. Spreadys ansvar
  Spready verkar för en så god tillgänglighet av Tjänsten som det vid var tid är möjligt. Planerat underhållsarbete genomförs alltid nattetid och företrädelsevis på helger. Spready är dock inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av medvetet eller omedvetet agerande från Kund. Spready ansvarar inte för skada som har uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller påverkan av Spreadys utrustning. Spready ansvarar endast för skador som orsakats genom grov eller medveten försummelse av Spready eller anlitad underleverantör. Spreadys skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande avgiften för Tjänsten under gällande avtalsperiod. Ersättning kan inte utgå för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller Kunds kunder.

 7. Kunds ansvar
  Kund ansvarar för att information som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot allmän lagstiftning. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Spready uppmanar Kund att ta bort information inom Tjänsten eller upphöra med aktivitet som inte är acceptabel. Kund ansvarar för att agera enligt god marknadsföringssed. Spready har rätt att kontrollera och med omedelbar verkan ta bort, redigera eller flytta information som hanteras inom Tjänsten om denna information orsakar skada för Spreadys kunder eller utrustning.

 8. Övrigt, force majeure
  Spready behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att värna om personlig integritet lämnas aldrig personuppgifter ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund brutit mot dessa avtalsvillkor eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Spready vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar I energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet. Spready har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.